Αναζητήστε επιχειρήσεις:

Online κατάστημα
Φυσικό κατάστημα

Ορολογία 21/02/2018

Ορολογία

e-bill

Είναι η δυνατότητα παραλαβής και εξόφλησης του λογαριασμού σε ηλεκτρονική μορφή online

kW

Ένα κιλοβάτ εκφράζει πόση ενέργεια (ισχύ) χρησιμοποιεί ή παράγει μια συσκευή ανά δεδομένη στιγμή.

kWh

Μία κιλοβατώρα είναι η ενέργεια που καταναλώνεται μέσα σε μία ώρα υπό σταθερή ισχύ ενός κιλοβάτ. Η Κιλοβατώρα είναι μονάδα μέτρησης ενέργειας. Διεθνές σύμβολο της μονάδας αυτής είναι kWh (μόνο το W κεφαλαίο), εκ των αρχικών των λέξεων κιλό (χίλιο) - βατ - ώρα στο Διεθνές σύστημα μονάδων.

MW

Σε μεγαλύτερη κλίμακα χρησιμοποιείται και η μονάδα Μεγαβάτ (MW): 1 MWh = 1000 kW.

MWh

Σε μεγαλύτερη κλίμακα χρησιμοποιείται και η μονάδα Μεγαβατώρα (MWh): 1 MWh = 1000 kWh.

ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το σύστημα μεταφοράς (150KV και 400kV) στην Ελλάδα, δηλαδή εκτελεί τη συντήρηση και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς, και διασφαλίζει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με καλή ποιότητα και αξιοπιστία. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ εκτελεί την εκκαθάριση αποκλίσεων και λοιπών λογαριασμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις σχετικές χρεοπιστώσεις στους Συμμετέχοντες στην αγορά.

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Από 1.7.2004 αναγνωρίζεται δικαίωμα επιλογής προμηθευτή για όλους τους καταναλωτές πλην των οικιακών. Για τους τελευταίους το δικαίωμα αυτό αναγνωρίστηκε από 1.7.2007, με εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα (μη Διασυνδεδεμένα νησιά). Έτσι το 2007 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ορόσημο για τις ενεργειακές αγορές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ήδη πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές απολαμβάνουν στην καθημερινότητά τους το δικαίωμα επιλογής Προμηθευτή. Όμως στις χώρες τις Ευρώπης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα άλλοι αξιόπιστοι Προμηθευτές ενέργειας πέραν του Δεσπόζοντος, όπως στην Ελλάδα, το δικαίωμα αυτό δεν έχει ασκηθεί για τη πλειοψηφία των καταναλωτών.

Αριθμός παροχής

Πρόκειται για τον αναγνωριστικό αριθμό του ρολογιού, τον σειριακό αριθμό της συσκευής

ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Είναι ανεξάρτητη αρχή και είναι υπεύθυνος για:1. κάθε σύνδεση με το Δίκτυο 2. τις καταμετρήσεις των ενδείξεων 3. τις διακοπές ηλεκτροδότησης •την αποκατάσταση των βλαβών 4. τη συντήρηση του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Διαδοχή Πελάτη

Η Διαδοχή Πελάτη είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να δηλώσουμε στην εταιρεία που μας προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια ότι θα αλλάξει ο χρήστης της εγκατάστασης ενός ακινήτου, για το σκοπό της έκδοσης των λογαριασμών κατανάλωσης σύμφωνα με τη μεταξύ μας σύμβαση.
Παραδείγματα περιπτώσεων που απαιτούν τέτοια αλλαγή είναι:

κατά τη μίσθωση ενός ακινήτου, όπου ο ενοικιαστής είναι ο χρήστης του ακινήτου και ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας αυτού, ενώ κύριος του ακινήτου παραμένει ο εκμισθωτής/ιδιοκτήτης.

κατά την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου σε πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη και αναγραφόμενο στο λογαριασμό

πώληση ακινήτου ή μεταβίβαση ιδιοκτησίας.

Η δήλωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

κατά την αλλαγής χρήστη είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να εκδίδονται οι λογαριασμοί στο όνομα του καταναλωτή που είναι υπόχρεος απέναντι στον Προμηθευτή για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής αυτός, και όχι στο όνομα του προηγούμενου χρήστη ή ιδιοκτήτη.

Εγγύηση

Είναι το ποσό της προκαταβολής που ζητείται αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση μελλοντικών οφειλών.

Εκκαθαριστικός λογαριασμός

Ο Εκκαθαριστικός λογαριασμός απεικονίζει την πραγματική χρήση ηλεκτρικού ρεύματος με τη μέτρηση από ΔΕΔΔΗΕ. Περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου που καταμετρήθηκε, π.χ. όλου του 4μήνου για τους οικιακούς πελάτες, μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο Έναντι λογαριασμό, ως Έναντι Αξία Κατανάλωσης.

Έναντι λογαριασμός

Ο Έναντι λογαριασμός είναι ένας «κατ’ εκτίμηση λογαριασμός» και ο υπολογισμός του γίνεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους κτλ, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις πραγματικές καταναλώσεις του. Το ποσό που χρεώνεται στον Έναντι ως Έναντι Αξία Κατανάλωσης αφαιρείται στον επόμενο εκ δοθέντα Εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Εργοταξιακό ρεύμα

Το εργοταξιακό ρεύμα δίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για να γίνουν οικοδομικές εργασίες. Με την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες μετάβασης στα υπάρχοντα τιμολόγια.

Θαλής

Είναι το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ για να διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα προς αυτόν.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) παρέχεται για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα για άτομα χαμηλού εισοδήματος, γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα, μακροχρόνια άνεργους, ΑΜΕΑ και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13 Αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΛΑΓΗΕ

Ο ΛΑΓΗΕ αποτελεί τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ως αγορά εδώ εννοείται η ημερήσια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, από την οποία αγοράζουν ενέργεια ΟΛΟΙ οι πάροχοι για να προμηθεύσουν τους πελάτες τους. Ο ΛΑΓΗΕ χρεώνει τους παρόχους για την ενέργεια που αγοράζουν βάσει της Οριακής Τιμής Συστήματος. Είναι ανώνυμη εταιρεία με μετοχική σύνθεση που ανήκει 100% στο κράτος.

Μέση Τάση

Ο τύπος ρεύματος που εξυπηρετεί μεγάλες επιχειρήσεις (υποσταθμούς)

Μετρητής

Η συσκευή που μετράει την κατανάλωση ρεύματος

Μονοφασικό ρεύμα

Υπάρχουν δύο ειδών παροχές ρεύματος: Η μονοφασική και η τριφασική. Κατά την παραγωγή το ρεύμα είναι πάντα τριφασικό. Στο Μονοφασικό οι καταναλωτές παίρνουν μία από τις 3 φάσεις και στο τριφασικό και τις τρεις.

Στην μονοφασική η τάση του ρεύματος είναι 220-230V, 1Χ35Α μονοφασική παροχή ρεύματος με μέγιστη ισχύ τα 8000W

Νυχτερινό Τιμολόγιο

Το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (με Χρονοχρέωση) Γ1Ν είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου, χρεώνονται με διαφορετικές τιμές, την τιμή του Οικιακού Τιμολογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης “Ημέρας” και με μειωμένη τιμή “Νύχτας” στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

ΟΤΣ

Είναι η χονδρική τιμή αγοράς του ρεύματος από τους παρόχους. Επειδή η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) ενδέχεται να παρουσιάσει απρόβλεπτες διακυμάνσεις, η κάθε εταιρεία θέτει το δικό της όριο διακύμανσης.
Ειδικότερα:

Αν η ΟΤΣ βρίσκεται εντός του ορίου διακύμανσης, η τιμή της KWh είναι εκείνη που αναγράφεται στη σύμβαση.

Αν ΟΤΣ > όριο, η εταιρεία χρεώνει επιπλέον τη λεγόμενη ρήτρα ΟΤΣ.

Aν ΟΤΣ < όριο, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μειώσει αντίστοιχα την τιμή της KWh.

Ετήσιο Πάγιο

Είναι το σταθερό ποσό που χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό ανεξάρτητα της κατανάλωσης. Από κάποιες εταιρείες γίνεται διαxορισμός των τιμών του παγίου, ανάλογα με το αν η παροχή είναι μονοφασική ή τριφασική.

ΡΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποτελεί μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία φροντίζει, εισηγείται και προωθεί την ύπαρξη συνθηκών ίσων ευκαιριών και υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας και ενεργειακών καυσίμων. Παρακολουθεί, ρυθμίζει και εισηγείται τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς καθώς και τις αδειοδοτήσεις σε παραγωγούς και προμηθευτές. Τα θεσμικά πλαίσια και η νομοθεσία που αφορά την αγορά της ενέργειας έχουν γίνει πολύ αυστηρά και ελέγχονται πλήρως από τη ΡΑΕ προκειμένου να μην επαναληφθούν τα κρούσματα με προηγούμενες εταιρείες του χώρου.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Αφορά στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Ρεύματος (δηλαδή τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ρεύματος, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Ρύπων). Οι χρεώσεις αυτές είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής (kVA)

H Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής αναφέρεται στην μέγιστη ισχύ που ο πελάτης μπορεί να απορροφήσει από το δίκτυο και της οποίας η παράδοση διασφαλίζεται από το Διαχειριστή του Δικτύου.

Τιμολόγιο Πολυτέκνων - ΓΤ

Το μειωμένο τιμολόγιο για τους πολύτεκνους θεσπίστηκε με απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων (αρ. 2153/3.4.96) και με βάση την απόφαση αυτή ορίστηκε ότι δικαιούχοι του τιμολογίου αυτού είναι οι πολύτεκνες οικογένειες με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω.

Τριφασικό ρεύμα

Υπάρχουν δύο ειδών παροχές ρεύματος: Η μονοφασική και η τριφασική. Κατά την παραγωγή το ρεύμα είναι πάντα τριφασικό. Στο Μονοφασικό οι καταναλωτές παίρνουν μία από τις 3 φάσεις και στο τριφασικό και τις τρεις.

Στην τριφασική η τάση του ρεύματος είναι 380–430V, 3Χ35Α τριφασική παροχή ρεύματος με μέγιστη ισχύ τα 24000W

Υψηλή Τάση

Η μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος από τους σταθμούς παραγωγής στους υποσταθμούς (Υ/Σ) μεταφοράς. Η μεταφορά γίνεται μέσω του δικτύου Υψηλής και Υπερ.-υψηλής Τάσης

Χαμηλή Τάση

Ο τύπος ρεύματος που εξυπηρετεί μικρές επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές

Χρεωστέα Ισχύς

Η ισχύς που χρεώνεται στα επαγγελματικά τιμολόγια σε περίπτωση υπέρβασης της συμφωνημένης

επιστροφή