Αναζητήστε επιχειρήσεις:

Online κατάστημα
Φυσικό κατάστημα

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται: 12/03/2018

Αλλάζετε πάροχο Ρεύματος ή και Αερίου με ετήσιο όφελος έως και 106,00 €.

ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου (ή άλλου σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας).
  • Γνωστοποίηση ΑΦΜ & ΔΟΥ.
  • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας (Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει εκκαθαριστικός λογαριασμός ζητείται ο τελευταίος έναντι λογαριασμός) και υποχρεωτικά η τρέχουσα ένδειξη του μετρητή.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου (ή άλλου σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας).
  • Γνωστοποίηση ΑΦΜ & ΔΟΥ.
  • Εφόσον πρόκειται για νέα Σύνδεση στο δίκτυο διανομής φυσικού Αερίου, αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης που συνάψατε με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) ή εφόσον πρόκειται για ήδη ενεργή παροχή σε άλλο Χρήστη Διανομής αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού Φυσικού Αερίου.
επιστροφή